Voorwaarden lidmaatschap

We hebben deze lidmaatschapsvoorwaarden zo leesbaar mogelijk geschreven. Helaas kunnen we niet voorkomen dat er hier een daar wat juridisch vakjargon tussen zal staan. Mocht er iets in deze voorwaarden niet duidelijk zijn, neem dan contact met ons op.

1 - Definities

1.1 - Waar we in deze voorwaarden schrijven over Wegwijs, we, wij, ons of onze bedoelen we Wegwijs B.V.

1.2 - Waar we in deze voorwaarden schijven over het lidmaatschap, bedoelen we het consumentenlidmaatschap op de producten en diensten van Wegwijs.

1.3 - Waar we in deze voorwaarden schrijven over de producten of diensten, bedoelen we hetgeen waartoe je toegang krijgt als lid van Wegwijs en waar andere bezoekers van de website wegwijs.nl inclusief onderliggende pagina's, standaard geen toegang toe hebben.

1.4 - Waar we in deze voorwaarden schrijven over lid, je, jij, jou of jouw, bedoelen we degene die een lidmaatschap bij Wegwijs afgesloten heeft.

1.5 - Waar we in deze voorwaarden schrijven over device, bedoelen we het apparaat waarmee de klant of lezer gebruik maakt van de diensten binnen het lidmaatschap. Het betreft hier een pc, laptop, tablet of smartphone of een apparaat dat logischerwijs aan de hiervoor genoemde apparaten gelijkgesteld kan worden.

1.6 -  Waar we in deze voorwaarden schrijven over artikel, bedoelen we een door Wegwijs geschreven tekst, inclusief de afbeeldingen, grafieken, tabellen en illustraties, die onderdeel vormen van dit artikel, alles in de breedste zin van het woord.

2 - Algemeen

2.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Wegwijs Lidmaatschap geleverd door Wegwijs B.V., gevestigd aan de Singel 329, 3311 HE te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58038167.

2.2 - Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ons en jou als (potentieel) lid. Bij het aangaan van het lidmaatschap, word je in het bezit gesteld van een (hyperlink naar) een exemplaar van onze voorwaarden. Deze voorwaarden kun je zelf desgewenst printen / opslaan voor je eigen administratie. Vanaf het aangaan van het lidmaatschap gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van die voorwaarden en dat je de voorwaarden hebt geaccepteerd.

2.3 - De levering van het lidmaatschap en de bijbehorende producten vindt plaats tegen de prijs die we hanteren op het moment dat je lid wordt. We hebben altijd het recht om de prijzen van een lidmaatschap met onmiddellijke ingang te wijzen.

2.4 We zullen ons volledig inspannen om het lidmaatschap te laten beantwoorden aan de overeenkomst. We trachten het zo goed mogelijk te laten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2.5 - De producten waartoe het lidmaatschap toegang biedt worden via een met een gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk account langs elektronische weg (via internet en/of e-mail) ter beschikking gesteld.

2.6 - Voor diverse handelingen die onderdeel vormen van het lidmaatschap maken we gebruik van de techniek van een externe partij. Bijvoorbeeld voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we een professionele verzending garanderen.

2.7 - Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het lidmaatschap en het via jeaccount verschaffen van toegang tot de producten waartoe het lidmaatschap toegang biedt. We kunnen en mogen altijd nadere (gebruiks)aanwijzingen of instructies te geven over het lidmaatschap, waarbij we ervan uitgaan dat jij deze als lid in acht neemt.

2.8 - Je kunt het lidmaatschap alleen op een normale manier gebruiken. (Verdere) exploitatie daarvan mag je niet gevaar brengen. Ook mag je geen schade toebrengen aan Wegwijs. Met normaal gebruik bedoelen we:

  • het inladen, in beeld brengen, raadplegen en doen functioneren van de producten;
  • het uitprinten en/of kopiëren van informatieve onderdelen van de producten;
  • het kopiëren naar een tekstbestand van gedeelten van informatieve onderdelen van de producten en het uitprinten van dat tekstbestand.

2.9 - Het maken van prints en/of kopieën van de producten mag alleen voor eigen gebruik, studie of oefening. Dit zijn één of enkele printjes. Dus geen gebruik in kwantitatieve of kwalitatief niet-substantiële onderdelen.

2.10 - Je zult de aan jou verstrekte account, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, niet bekendmaken aan derden. Je zorgt er ook voor dat deze niet door derden worden gebruikt.

2.11 - bepalingen uit deze Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien je dit uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeenkomt. In een dergelijk geval, alsook in geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere bepalingen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

2.12 - Als aanvrager van het lidmaatschap dien je minimaal 18 jaar te zijn. Ben je jonger, vraag dan een lidmaatschap aan via je ouders.

2.13 - We zijn gerechtigd om, door welke reden dan ook, de uitgave waarvoor het lidmaatschap is aangegaan op ieder moment te staken. We zijn na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Je hebt in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.

2.14 - We behouden ons altijd recht voor zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

2.15 - Je mag niet de rechten en verplichtingen van het lidmaatschap en/of deze voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wegwijs geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde.

2.16 - Wij mogen de rechten en verplichtingen van een lidmaatschap en/of deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde:

  • in verband met incasso van openstaande vorderingen;
  • in verband met het op een juiste wijze kunnen uitvoeren van deze overeenkomst;
  • in verband met overdracht van (een deel van) de activiteiten van Wegwijs.

3 - Nieuwe lidmaatschappen

3.1 - Nieuwe lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan.

3.2 - Na ontvangst van de aanmelding bevestigt Wegwijs het lidmaatschap zo spoedig mogelijk per e-mail aan het lid. Het lid wordt daarbij tegelijkertijd in het bezit gesteld van een printbaar en/of op te slaan digitaal exemplaar van onderhavige voorwaarden.

4 - Duur van het lidmaatschap

4.1 - Het lidmaatschap wordt afgesloten voor één jaar. Opzeggingen vinden plaats tegen het einde van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.2 - Het lidmaatschap wordt, wanneer gelet op lid 4.1 geen tijdige opzegging heeft plaatsgevonden, stilzwijgend tot wederopzegging verlengd met een periode van steeds een jaar, waarbij je overigens elke maand het recht hebt om op te zeggen waarbij we een opzegtermijn van een maand aanhouden. Voorbeeld: opzeggen per 20 maart betekent dat 30 april je lidmaatschap eindigt. Te veel betaald lidmaatschapsgeld wordt aan je teruggestort. 

4.3 - De opzegging moet je schriftelijk per e-mail (info@wegwijs.nl) aan ons doorgeven.

5 - Betaling lidmaatschapsgeld en wijze van betaling

5.1 - Het lidmaatschapsgeld wordt bij ingang van het lidmaatschap geïncasseerd en geldt voor het opvolgende jaar. De vervolgtermijnen van het lidmaatschap worden op het moment van verlenging via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

5.2 - Als je niet op tijd betaalt, je lidmaatschapsbijdrage storneert of wanneer er onvoldoende saldo is op je betaalrekening, ben je van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment kunnen we herinnerings- en incassokosten in rekening brengen en vanaf dat moment kunnen we aanspraak maken op de wettelijke rente. Daarnaast kunnen we de toegang tot de producten opschorten. Indien we de betaling van het lidmaatschap ook na aanmaning niet ontvangen, mogen we het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigen alsmede vordering van eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen uit handen te geven. Wanneer we het lidmaatschap in een dergelijke situatie beëindiging, dien je altijd nog je openstaande betalingen aan ons te voldoen.

5.3 - Alle lidmaatschapsprijzen zijn in euro's en inclusief BTW en overige in het kader van het lidmaatschap door ons te maken kosten, waaronder communicatie-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

5.4 Een tariefswijziging wordt uiterlijk een maand voordat deze van kracht wordt gecommuniceerd per e-mail

6 - Dienstverlening

De dienstverlening van Wegwijs, horende bij het lidmaatschap van Wegwijs, betreft die onderdelen waar je via de website van Wegwijs geen directe toegang toe hebt als je geen lid bent, bestaande uit redactionele inhoud, zoals nieuwsartikelen, artikelen die verdieping geven op financieel terrein en handige financiële Checklists. 

7 - Toegang / Aflevering

7.1 - Indien je onverhoopt geen toegang hebt tot (onderdelen van) het lidmaatschap niet aankomt, verzoeken we je direct contact op te nemen met de ledenadministratie via info@wegwijs.nl. Aan de hand hiervan kunnen wij actie ondernemen.

7.2 - Je kunt zelf je persoonsgegevens, zoals tenaamstelling, e-mailadres, telefoonnummer of bankgegevens, wijzigen. Hiervoor kun je inloggen op wegwijs.nl. Desgewenst kun je wijzigingen telefonisch aan ons doorgeven via telefoonnummer 078 76 00 250.

8 - Intellectuele eigendom

8.1 - Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder auteursrechten, databankrechten en merkenrechten) met betrekking tot de producten en artikelen komen toe aan ons. Dit is alleen anders als dat door ons uitdrukkelijk en schriftelijk is aangegeven.

8.2 - Je hebt geen toestemming om de aan hen gegeven producten en artikelen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij in deze Algemene voorwaarden (zoals in 2.8.) uitdrukkelijk anders is bepaald.

8.3 - We behouden ons altijd alle persoonlijkheidsrechten, zoals omschreven in art. 25 Auteurswet voor.

8.4 - Het is leden niet toegestaan om de inhoud van de producten en artikelen te wijzigen of aan te tasten.

8.5 - We hebben het recht de producten en artikelen die we aan jou ter beschikking stellen, ook ter beschikking te stellen aan anderen (derden).

 9 - Rechten van derden

9.1 - We hebben voor zover daarvan sprake is alles wat redelijkerwijs van ons kan worden verwacht gedaan om de eventuele rechten van derden op de producten en artikelen te achterhalen. Wanneer derden toch van mening zijn dat zij daarop rechten kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot ons richten.

9.2 - We maken gebruik van (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en informatie van derden. Deze derden zijn door ons zorgvuldig en te goeder trouw geselecteerd. We hebben alleen geen controle, invloed of zeggenschap over zulke websites, de inhoud, het beleid en andere kenmerken daarvan en kunnen daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden. Dat geldt ook voor de op die websites verzamelde cookies of de manier waarop met je privacy en persoonsgegevens wordt omgegaan.

 10 -  Privacy en Wet bescherming Persoonsgegevens

10.1 - We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van onze klanten die we verzamelen bij het aangaan van nieuwe lidmaatschappen met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen ons en onze leden lid, om een administratie bij te houden van alle leden en om eventueel relevante aanbiedingen te doen vanuit Wegwijs.

10.2 - We respecteren de privacy van onze leden en handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). Indien jou op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zullen we op voorhand kenbaar maken waarvoor we deze gebruiken.

10.3 - We verstrekken de verworven persoonsgegevens niet aan derden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld en tenzij dit noodzakelijk is om onze producten en diensten ten uitvoer te brengen

10.4 - Voor een juiste werking van deze website en voor statistische doeleinden maken we gebruik van cookies. De anonieme en getotaliseerde informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van onze website. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

10.5 - Je erkent op de hoogte te zijn gesteld van de verwerking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt, en je gaat dus akkoord met het privacy- en cookiebeleid van Wegwijs. Lees meer over beleid omtrent privacy en cookies via de gebruiksvoorwaarden Wegwijs.nl

10.6 - Wanneer je geen e-mails meer van ons wilt ontvangen is het mogelijk je via een opt-out uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

11 - Klachten

11.1 - Je dient klachten aangaande het Wegwijs Lidmaatschap zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Wegwijs. Dit kan via post aan Wegwijs B.V. t.a.v. Ledenadministratie, Singel 329, 3311 HE te Dordrecht, of per e-mail aan info@wegwijs.nl. We zullen de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht hierover aan je sturen.

12 -  Aansprakelijkheid

12.1 - We maken gebruik van moderne programmeertechnieken die beschikbaar zijn op moderne devices. We streven ernaar dat je geen technische problemen zult ervaren bij het bekijken van de producten en artikelen. Als je gebruik maakt van oudere, technisch beperkte of niet geüpdatete devices kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het daardoor niet functioneren van onze producten. Ook wanneer verzonden e-mails om welke reden dan ook niet door jou ontvangen kunnen worden kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

12.2 - Het kan, ondanks onze controles, voorkomen dat teksten, tabellen, grafieken, afbeeldingen of alles wat daarmee gelijk kan worden gesteld inhoudelijk fouten bevatten. Voor zulke fouten kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

12.3 - We zijn uitsluitend aansprakelijk voor de schade die je mogelijk leidt indien deze schade aan ons is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor ons risico komt. We zijn niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door het door jou of door een derde van enig door Wegwijs geleverd product of opvolging van in enige uitgave gegeven advies, tenzij we aansprakelijk zijn op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

12.4 - De aansprakelijkheid van Wegwijs is in elk geval beperkt tot de daadwerkelijk directe schade die je leidt, of - als dat minder is - een bedrag van maximaal de hoogte van het meest recente door Wegwijs van jouw rekening geïncasseerde bedrag. 

12.5 - We zijn niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten onze macht gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van ons personeel, tekortschieten van onze toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Wegwijs. Je dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van Wegwijs. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van een artikel of uitgave is ontstaan en die niet 14 dagen na openbaring schriftelijk aan ons is kenbaar gemaakt.

12.6 - Het is aan jou niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat je aan Wegwijs verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Wegwijs en jou.

12.7 - De lidmaatschapsvoorwaarden, waaronder lidmaatschapsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke typ- en spelfouten

13 - Overige bepalingen

 13.1 - Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

13.2 - Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2016. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie