Nieuws

Europese verkiezingen: 4 x wat je moet weten

Ons pensioen - onze bezuinigingen - onze banen - onze energie

woensdag 21 mei 2014
Europese verkiezingen: 4 x wat je moet weten

Donderdag zijn er Europese verkiezingen. We stemmen dan voor het Europees parlement. De terugkerende discussie in Nederland is: "Willen we meer of juist minder Europa?" Op zich een interessante vraag, maar daar gaan deze verkiezingen niet echt over. Waar het donderdag dan wél over gaat? Dat blijft onderbelicht. We lichten daarom vier thema's toe met invloed op jouw lasten, baan of pensioen. 

Eerst even dit: Europa, een ingewikkelde ver-van-mijn-bed-show?
De Europese Unie vindt dat het maken van wetten zo dicht mogelijk bij de burger moet plaatsvinden. Ofwel: liever een Nederlandse wet dan een Europese. Pas als een onderwerp grensoverschrijdend wordt, spreekt Europa zich uit. Nederlandse verkiezingsthema's, zoals de hypotheekrenteaftrek of ons zorgstelsel vallen buiten de bevoegdheid van Europa.

Thema 1 - Bepaalt Europa of Nederland hoe mijn pensioen eruit ziet?
Nog maar kort geleden kregen we een bankencrisis en eurocrisis over ons heen. Daarom heeft Europa alle grote financiële instellingen onder een vergrootglas gelegd. Het gevolg: banken en verzekeraars moeten meer geld achter de hand houden voor eventuele tegenslagen. Europa ziet ook de Nederlandse pensioenfondsen als zo'n financiële instelling. Zij moeten zich houden aan dezelfde regels als banken en verzekeraars.

Wat vinden de partijen?

Partij Visie
CDA Het Nederlandse pensioenstelsel mag niet door Europa worden aangetast.
PVV onderwerp geen onderdeel van het verkiezingsprogramma
PvdA onderwerp geen onderdeel van het verkiezingsprogramma
VVD Inrichting van pensioenstelsel moet een nationale aangelegenheid blijven.
D66 Pensioenstelsels blijven een nationale verantwoordelijkheid. Europa controleert of de stelsels toekomstbestendig en betaalbaar zijn.
GroenLinks Geen invloed op pensioenstelsel zolang democratische controle op Europese Commissie ontoereikend is.
SP Pensioenen blijven een nationale aangelegenheid.
ChristenUnie/SGP  Europese regelgeving is niet aanvaardbaar op Nederlands pensioenbeleid.
Partij voor de Dieren  Voorstellen voor een Europees pensioenstelsel wijzen we af.
50PLUS Europa moet van onze pensioenen afblijven.


Thema 2 - Moeten we landen als Griekenland bij een volgende crisis weer steunen?
De grote gevolgen van de begrotingsfraude in Griekenland hebben Europa geleerd dat de eurolanden een enorme verantwoordelijkheid naar elkaar hebben. De eurozone heeft er belang bij dat alle deelnemende landen hun huishoudboekje op orde houden. Zo mag het begrotingstekort per land maximaal 3% bedragen. Maar die regel zit in de binnenlandse financiële plannen nog wel eens in de weg. Moeten we ons over die Europese norm niet te druk maken of houden we ons aan die Europese eis?

Wat vinden de partijen?

Partij Visie
CDA De EU moet zeker stellen dat geen enkel land door onverantwoord begrotingsbeleid de rest van de EU in gevaar brengt.
PVV Nederland moet uit de EU stappen. De economische en monetaire politiek kan dan weer afgestemd worden op eigen noden.
PvdA Begrotingsdoelen zijn noodzakelijk. Het pakket aan regels is nu te eenzijdig op begrotingsnormen afgestemd. Sociale factoren moeten ook meegewogen worden.
VVD De begroting van lidstaten moet op termijn in evenwicht of in overschot zijn om toekomstige schokken te kunnen opvangen.
D66 Eist strenge naleving van de afspraken over de grenzen waarbinnen overheidstekorten en schulden moeten blijven. Fraude streng bestraffen.
GroenLinks De EU moet niet alleen afrekenen op begrotingscijfers, ook de kwaliteit van sociale voorzieningen is belangrijk. Op huidige wijze worden problemen niet opgelost, de economie wordt kapotbezuinigd.
SP De afspraken over begrotingsdiscipline moeten op de schop. De 3-procentsnorm leidt tot koopkrachtverlies en vraaguitval. Massale werkloosheid is het gevolg.
ChristenUnie/SGP Naleving van begrotingsregels herstelt het vertrouwen in de euro. Lidstaten die de regels niet naleven worden gestraft (inhouden subsidies) of het ontnemen van stemrecht.
Partij voor de Dieren  De EU moet zich niet meer richten op het terugdringen van overheidstekorten, maar moet zich vooral inspannen om het ecologisch tekort terug te dringen.
50PLUS Lidstaten moeten dwingend worden aangesproken als ze begrotingsafspraken niet nakomen.


Thema 3 - Moeten we wel of niet blij zijn met het vrije reizen en werken?
Binnen de EU mag iedereen vrij reizen en werken. Van die flexibiliteit profiteren lidstaten, bedrijven en werknemers. Maar het levert ook problemen op. Werknemers uit arme EU-landen komen naar rijkere landen om daar o.a. laaggeschoold werk uit te voeren. Door uitzendconstructies vragen die werknemers minder loon dan de in het rijke land geldende minimumloon. Voor de laaggeschoolden uit het rijkere land wordt het daarom lastiger om een baan te vinden. Zij moeten namelijk het minimumloon ontvangen.

Wat vinden de partijen?

Partij Visie
CDA Europa moet schijnconstructies en uitbuiting tegengaan, zodat Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden voor werk dat hier gebeurt.
PVV Nederland moet de grenzen sluiten voor arbeidsmigratie uit Oost-Europa.
PvdA Werknemers moeten altijd tegen de arbeidsvoorwaarden werken die in het gastland gelden.
VVD onderwerp geen onderdeel van het verkiezingsprogramma
D66 Bij een Europese arbeidsmarkt, horen Europese werknemersrechten. Schijnconstructies moeten worden aangepakt door samenwerking met nationale arbeidsinspecties.
GroenLinks Arbeidsmigranten hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk.
SP Vrij verkeer van werknemers moet weer worden gereguleerd. Roemenen en Bulgaren moeten uitgesloten worden van de vrije arbeidsmarkt.
ChristenUnie/SGP Gelijk werk op dezelfde plaats moet gelijk beloond worden.
Partij voor de Dieren Vrij verkeer van werknemers mag niet gelden voor nieuwe lidstaten als Roemenië en Bulgarije. 
50PLUS 50PLUS respecteert het vrij verkeer van arbeid en personen.


Thema 4 - Moeten we minder afhankelijk worden van Russische energie?
De Europese Unie is voor een belangrijk deel afhankelijk van energiebronnen uit niet-EU-landen. In 2009 draaide Rusland de Oekraïense gasleiding dicht, iets waar we flink last van hadden. En nu opnieuw is de Russisch-Oekraïense situatie op z'n zachtst gezegd 'gespannen'. Wil Europa zelfstandig blijven draaien zonder externe brandstoffen? Nederland investeert overigens nu miljarden om via gasopslag en netwerken om hét gasknooppunt te worden voor Noordwest-Europa.

Wat vinden de partijen?

Partij Visie
CDA Europa moet een langetermijnstrategie ontwikkelen voor verduurzaming van energie en grondstoffen.
PVV onderwerp geen onderdeel van het verkiezingsprogramma
PvdA De EU moet vol inzetten op duurzame energie. De overgang kan veel sneller als er beter wordt samengewerkt. 
VVD Geen subsidie voor duurzame energie. Lidstaten bepalen zelf hoe ze aan hun energievraag voldoen.
D66 Europa moet investeren in energietransportverbindingen. Door eenvoudigere energie-uitwisseling tussen lidstaten wordt een duurzame energievoorziening bereikbaar.
GroenLinks De EU krijgt een supernet voor groene stroom. Het gebruik van fossiele brandstoffen en kernenergie wordt ontmoedigd. Alle onderzoeksgelden worden besteed aan duurzame initiatieven.
SP De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt kleiner als Europa met grensoverschrijdende koppelingen duurzaam opgewekte energie beter verdeelt.
ChristenUnie/SGP Energiebeleid blijft primair een nationale aangelegenheid. De afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten moet door duurzame energie en energiebesparing verminderd worden.
Partij voor de Dieren Energiebesparing is de eerste en goedkoopste stap naar een duurzamer energiebeleid. Lokaal en kleinschalig energie opwekken biedt goede kansen voor groene werkgelegenheid.
50PLUS Er moet één markt komen voor energie om de afhankelijkheid van Rusland en andere niet-EU-landen te verminderen. Bijv. door Europese ringleidingen te leggen voor gas en elektriciteit.


Voor een optimale gebruikservaring maakt Wegwijs.nl gebruik van Cookies. Accepteren Meer informatie